MSP VTAS06432 D32 ĐẦU KHỚP NỐI LOẠI VẶN REN

MSP VTAS06425 D25 ĐẦU KHỚP NỐI LOẠI VẶN REN

MSP VTAS06420 D20 ĐẦU KHỚP NỐI LOẠI VẶN REN

MSP VTAS06416 D16 ĐẦU KHỚP NỐI LOẠI VẶN REN

MSP VTAS062161 D16 1 ĐƯỜNG

MSP VTAS062251 D25 1 ĐƯỜNG

MSP VTAS062201 D20 1 ĐƯỜNG

MSP VTAS062252 D25 2 ĐƯỜNG

MSP VTAS062202 D20 2 ĐƯỜNG

MSP VTAS062162 D16 2 ĐƯỜNG

MSP VTTKN1D16 D16 CÚT CHỮ T KHÔNG NẮP

MSP VTTKN1D20 D20 CÚT CHỮ T KHÔNG NẮP