BỘ 1 CÔNG TẮC ĐIỆN 16A + 1 ĐÈN BÁO ĐỎ + 1 Ổ CẮM 2 CHẤU 16A MSP 3TB3S111L – V03

92.300 

BỘ CÔNG TẮC ĐIỆN BỐN 1 CHIỀU SIZE XS 16A MSP 3TB3S104 – V03

100.700 

BỘ CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU SIZE S 16A MSP 3TB1S101-V03

38.300 

BỘ CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU 16A SIZE S MSP 3TB2S102 – V03

59.900 

BỘ CÔNG TẮC ĐIỆN BA 1 CHIỀU SIZE S 16A MSP 3TB3S103 – V03

81.500 

BỘ 6 CÔNG TẮC ĐIỆN 1 CHIỀU 16A SIZE S/2 MSP 3TB3S106 – V03

142.700 

BỘ Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI + 1 Ổ CẮM MẠNG +1 Ổ CẮM TV MSP 3TB3S000TIS -V03

231.300 

BỘ 1 CÔNG TẮC ĐƠN 16A + 1 Ổ CẮM 2 CHẤU SIZE S 16A MSP 3TB2S111- V03

64.300 

BỘ 2 Ổ CẮM 3 CHẤU SIZE L 16A MSP 3TB3S060 – V03

85.700 

BỘ 1 Ổ CÔNG TẮC ĐIỆN 3 CHẤU ĐA NĂNG SIZE M 16A MSP 3TB1M070 – V03

68.540 

BỘ 2 Ổ CẮM 3 CHẤU ĐA NĂNG 16A SIZE M MSP 3TB3S080-V03

120.380 

BỘ 3 Ổ CẮM ĐIỆN 2 CHẤU 16A SIZE S MSP 3TB3S030 – V03

94.700