VTA6033B/G-50 – Ổ CẮM KÉO DÀI 99.99 Ổ 6 (3 đa năng+3 hai chấu) MÀU XÁM (5m)

220.000 

VTA6033B/G-50 – Ổ CẮM KÉO DÀI 99.99 Ổ 6 (3 đa năng+3 hai chấu) MÀU TRẮNG (5m)

220.000 

VTA4040B/G-50 – Ổ CẮM KÉO DÀI 99.99 Ổ 4 ĐA NĂNG MÀU XÁM (5m)

185.000 

VTA4040B/G-50 – Ổ CẮM KÉO DÀI 99.99 Ổ 4 ĐA NĂNG MÀU TRẮNG (5m)

185.000 

VTA4004B/G-50 – Ổ CẮM KÉO DÀI 99.99 Ổ 4 HAI CHẤU MÀU TRẮNG (5m)

150.000 

VTA4004B/G-50 – Ổ CẮM KÉO DÀI 99.99 Ổ 4 HAI CHẤU MÀU TRẮNG (5m)

150.000 

VTA3030B/G-50 – Ổ CẮM KÉO DÀI 99.99 Ổ 3 ĐA NĂNG MÀU XÁM (5m)

175.000 

VTA3030B/G-50 – Ổ CẮM KÉO DÀI 99.99 Ổ 3 ĐA NĂNG MÀU TRẮNG (5m)

175.000 

VTA3003B/G-50 – Ổ CẮM KÉO DÀI 99.99 HAI CHẤU MÀU XÁM (5m)

140.000 

VTA3003B/G-50 – Ổ CẮM KÉO DÀI 99.99 HAI CHẤU MÀU TRẮNG (5m)

140.000 

VTA6033B/G-30 – Ổ CẮM KÉO DÀI 99.99 Ổ 6 (3 đa năng+3 hai chấu) MÀU XÁM (3m)

190.000 

VTA6033B/G-30 – Ổ CẮM KÉO DÀI 99.99 Ổ 6 (3 đa năng+3 hai chấu) MÀU TRẮNG (3m)

190.000