MSP VMAT39600600 3*9W MÁNG XƯƠNG CÁ ÂM TRẦN

573.000 

MSP VMAT2183001200 2*18W MÁNG XƯƠNG CÁ ÂM TRẦN

613.000 

MSP VMAT3186001200 3*18W MÁNG XƯƠNG CÁ ÂM TRẦN

1,005.000 

MSP VMAL06M 1*9M MÁNG LED TUBE T8 ĐẦU TRONG

55.000 

MSP VMBAL1.2M 1*18M MÁNG LED TUBE T8 ĐẦU TRONG

78.000 

MSP VMAL12M 1*18M MÁNG LED TUBE T8 ĐẦU TRONG

65.000 

MSP VMAL212M 2*18W MÁNG LED TUBE T8 ĐẦU TRONG

80.000 

MSP VTE06.1TV 1*9W MÁNG BATTEN CÓ CHÓA PHẢN QUANG

120.000 

MSP VTE120.1TV 1*18W MÁNG BATTEN CÓ CHÓA PHẢN QUANG

130.000 

MSP VTE120.2TV 2*18W MÁNG BATTEN CÓ CHÓA PHẢN QUANG

190.000 

MSP VT30026 1*9W MÁNG CHỐNG BỤI 1-2 BÓNG

380.000 

MSP VT30027 1*18W MÁNG CHỐNG BỤI 1-2 BÓNG

420.000