MSP VHBAL200WC-CY6500K ĐÈN NHÀ XƯỞNG MÀU BẠC LOẠI 2 200W

5,155.000 

MSP VHBAL150WC-CY6500K ĐÈN NHÀ XƯỞNG MÀU BẠC LOẠI 2 150W

3,870.000 

MSP VHBAL120WC-CY6500K ĐÈN NHÀ XƯỞNG MÀU BẠC LOẠI 2 120W

3,455.000 

MSP VHBAW-200WCSY6500K ĐÈN NHÀ XƯỞNG MÀU BẠC LOẠI 1 200W

4,255.000 

MSP VHBAW-150WCSY6500K ĐÈN NHÀ XƯỞNG MÀU BẠC LOẠI 1 150W

3,155.000 

MSP VHBAW-120WCSY6500K ĐÈN NHÀ XƯỞNG MÀU BẠC LOẠI 1 120W

2,550.000 

MSP VHBAW-100WCSY6500K ĐÈN NHÀ XƯỞNG MÀU BẠC LOẠI 1 100W

2,327.000 

MSP VHBA-B200WCSY6500K ĐÈN NHÀ XƯỞNG MÀU ĐEN 200W

4,255.000 

MSP VHBA-B150WCSY6500K ĐÈN NHÀ XƯỞNG MÀU ĐEN 150W

3,155.000 

MSP VHBA-B120WCSY6500K ĐÈN NHÀ XƯỞNG MÀU ĐEN 120W

2,550.000 

MSP VHBA-B100WCSY6500K ĐÈN NHÀ XƯỞNG MÀU ĐEN 100W

2,327.000 

MSP FL27-050C ĐÈN FLAT SIÊU SÁNG HẠNG A 50W

703.000