Bình Định

Nhà phân phối Điện A9
 Địa chỉ : Phước Sơn- Tuy Phước- Bình Định
 Điện thoại : 0935621841