MSP: V07B1 – Công tắc cảm ứng một nút chạm – Đen

MSP: V07B2 – Công tắc cảm ứng hai nút chạm – Đen

MSP: V07B3 – Công tắc cảm ứng ba nút chạm – Đen

MSP: V07B4 – Công tắc cảm ứng bốn nút chạm – Đen

MSP: V07BUE2 – Bộ ổ cắm đôi 3 chấu liền thân – Đen

MSP: V07WUE2 – Bộ ổ cắm đôi 3 chấu liền thân – Trắng

MSP: V07W4 – Công tắc cảm ứng bốn nút chạm – Trắng

MSP: V07W3 – Công tắc cảm ứng ba nút chạm – Trắng

MSP: V07W2 – Công tắc cảm ứng hai nút chạm – Trắng

MSP: V07W1 – Công tắc cảm ứng một nút chạm – Trắng